Елисавета Христова - заместник-директор АСД/главен счетоводител

Образование
Магистър по специалност „Икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност“"Придобита обществена професия „Право и управление на народното стопанство“ Специализация „Вътрешен одитор на СУК, съгласно изискванията на ISO9001;2000“
Професионален опит
Работи като счетоводител и главен счетоводител от 1991 година в сферата на фирменото счетоводство. В системата на образованието е от 2006 година като счетоводител, а от 2012 г. като главен счетоводител в ДГ№26“Изворче“. От 2018 година е назначена на длъжност заместник-директор административно-стопанска дейност..
Професионална философия
"Наука, съзнание, законност, истинност, добронамереност, нравственост.Работя спазвайки единните принципи и норми на морал и професионална етика за постоянно покриване на висок стандарт за човечност, независимост и довереност."

Маргарита Михайлова - завеждащ административна служба

Галя Костадинова - помощник-възпитател


Професионален опит
Повече от 30 г. трудов стаж . В системата на образованието е от 2017 г, когато започва да работи като помощник-възпитател в ДГ №26 „Изворче“.

Професионална философия
„Децата ме карат да искам да започна живота си отначало!“

Ивелина Стратиева - помощник-възпитател


Професионален опит
Работи в сферата на образованието от 7г., като помощник-възпитател в ДГ№26 "Изворче" е от 2014г.

Професионална философия
"Децата са бъдещето! Наша отговорност е да посеем доброта, знание и любов!"
Мария Христова - помощник-възпитател


Професионален опит
Повече от 35 години трудов стаж, от които 15 години в системата на предучилищното образование.
Професионална философия
"Аз вярвам в това, че работата е спасение и добродетел" - Милен Фрамер

Албена Манолова - помощник-възпитател

Професионален опит

24 години трудов стаж, от които 8 години в системата на предучилищното образование.

Професионална философия

"Ако ние вложим грижата за детето, грижата за развитието на неговите духовни и физически заложби, ще успеем да го водим по пътя към успеха."

Мая Илиева - помощник-възпитател

Професионален опит

9 години трудов стаж, от които 2 години в ДГ№26 "Изворче".

Професионална философия

"Бъдещето е в децата. Да работим за едно по-добро бъдеще!"

Мариана Ангелова - помощник-възпитател

Образование

Магистър по специалност „Финанси”

Професионален опит

Работи като главен експерт в Община Девня от 2001 г. до 2008 г. и главен специалист в Дирекция „Бюро по труда” – Варна от 2009 г. до 2020 г. От м. септември 2020 година е назначена на длъжност помощник-възпитател в ДГ № 26 „Изворче”.

Професионална философия

"Децата са най-голямото щастие на този свят. Грижата за тях ме прави щастлива и удовлетворена."

Василена Вихрийска - помощник-възпитател

Ирина Костадинова - помощник-възпитател

Марина Несторова - помощник-възпитател

Недялко Явашев - огняр

Димитър Добрев - огняр/РП

Ина Иванова - помощник-възпитател, по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Професионален опит
Студент последна година по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика". В ДГ№26 "Изворче" работи от началото на 2021г., по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Професионална философия
"Професионалните ми философски възгледи се оповават на любовта към децата, тяхното възпитание и успешното им бъдещо развитие".

Снежанка Великова - помощник-възпитател, по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Професионален опит
30 години трудов стаж. В системата на образованието е от 2021г., когато е назначена като помощник-възпитател по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Професионална философия
"Децата правят живота ми значим!"