Елисавета Христова - заместник-директор АСД/главен счетоводител

Образование
Магистър по специалност „Икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност“"Придобита обществена професия „Право и управление на народното стопанство“ Специализация „Вътрешен одитор на СУК, съгласно изискванията на ISO9001;2000“
Професионален опит
Работи като счетоводител и главен счетоводител от 1991 година в сферата на фирменото счетоводство. В системата на образованието е от 2006 година като счетоводител, а от 2012 г. като главен счетоводител в ДГ№26“Изворче“. От 2018 година е назначена на длъжност заместник-директор административно-стопанска дейност..
Професионална философия
"Наука, съзнание, законност, истинност, добронамереност, нравственост.Работя спазвайки единните принципи и норми на морал и професионална етика за постоянно покриване на висок стандарт за човечност, независимост и довереност."

Светла Кирова - завеждащ административна служба

Виолета Станева - помощник-възпитател

Галя Костадинова - помощник-възпитател

Ганка Димова - помощник-възпитател

Иванка Друмева - помощник-възпитател

Ивелина Стратиева - помощник-възпитател

Ирина Костадинова - помощник-възпитател

Марина Несторова - помощник-възпитател

Росица Милкова - помощник-възпитател

Сийка Балевска - помощник-възпитател

Недялко Явашев - огняр

Стоян Карнобатлиев - огняр/РП