Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001- 5.001-0001 

,,РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

 

ДГ №26 „Изворче“ работи по проект BG05M2OP001- 5.001-0001 ,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност "Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал" от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г.

За периода на проекта, детската градина е получила финансова подкрепа в размер на 25 377.00 лв. Назначени са трима помощник-възпитатели, които подпомагат работата с деца със специални образователни потребности. Благодарение на това, за децата е осигурена индивидуална грижа, съобразно техните нужди. Предвид това, че някои от тях са с множество увреждания и съответно се нуждаят от помощ по време на пребиваването си в детската градина, работата на помощник-възпитателите е не само необходима, но и незаменима по отношение на микроклимата в групите.

Родителите значително повишиха доверието си в институцията и оценяват възможността на децата им да е  предоставена възможност да бъдат винаги обгрижени, да бъдат задоволени индивидуалните им потребности.

Проект BG05M2OP001- 5.001-0001 ,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, както и приключилият проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ са едни от най-полезните проекти, които ни предоставиха възможност да повишим качеството на предоставяната услуга за една много деликатна група деца от нашето общество – децата със СОП. В този смисъл, вярваме и се надяваме и занапред да има проекти, чрез които да продължим тази добра практика.