Прием в първа група за учебната 2023-2024 година

(деца, родени през 2020 година)

19.06.2023г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (родени 2020 година), второ класиране

Записването на приетите на второ класиране ще започне на 20.06.2023г. и ще продължи до 23.06.2023г.

Необходими документи, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна:

"Чл. 32. Записване на децата в първа възрастова група

.......

(2) ... Родителят/настойникът представя следните задължителни документи:

- копие на удостоверение за раждане на детето;

- лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.

(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI "Критерии", чл.56.

По т. 1 (изм. с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г., изм. с Решение № 664- 8(20)/29,30.09.2021 г.) Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер и подпис, ЕИК на работодателя. 

За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. 

За работещи в други страни - легализиран превод на документ за работа; 

или служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение за безработица;

По т. 2 Копия от удостоверения за раждане на децата;

По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза;

По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;

По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и децата;

По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето.

.....

По т. 11 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Копие от акта за раждане на детето

....."

Молим родителите да носят разпечатано от електронния регистър и подписано заявление.

Часове за записване: всеки ден от 20. до 23.06.2023г., от 09:00 до 16:30ч., във фоайето на основна сграда (ул.Хан Кубрат №40).

05.06.2023г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (родени 2020 година)

Записването на приетите на първо класиране ще започне на 06.06.2023г. и ще продължи до 09.06.2023г.

Необходими документи, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна:

"Чл. 32. Записване на децата в първа възрастова група

.......

(2) ... Родителят/настойникът представя следните задължителни документи:

- копие на удостоверение за раждане на детето;

- лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.

(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI "Критерии", чл.56.

По т. 1 (изм. с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г., изм. с Решение № 664- 8(20)/29,30.09.2021 г.) Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер и подпис, ЕИК на работодателя. 

За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. 

За работещи в други страни - легализиран превод на документ за работа; 

или служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение за безработица;

По т. 2 Копия от удостоверения за раждане на децата;

По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза;

По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;

По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и децата;

По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето.

.....

По т. 11 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Копие от акта за раждане на детето

....."

Часове за записване: всеки ден от 06. до 09.06.2023г., от 09:00 до 16:30ч., във фоайето на основна сграда (ул.Хан Кубрат №40).

Уважаеми родители на деца, родени през 2020 година,

На 15.05.2023г., в 10:00ч., отваря електронната Система за прием в детските градини и детските градини с яслени групи. До 31.05.2023г. може да кандидатствате за първо класиране, като подадете заявление по електронен път на следния адрес:

https://dg.uslugi.io/garden/registration?reception=garden

Повече информация за графика на дейностите, както и всичко, касаещо кандидатстването и приема в детска градина, може да намерите, като последвате следните линкове:

https://dg.uslugi.io/garden 

https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf