ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 26 „ИЗВОРЧЕ” – гр. ВАРНА


РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определят условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Детска градина №26 „Изворче“ – гр. Варна.

Чл. 2. Вътрешните правила обхващат процеса на:

1) регистриране за участие в централизирано електронно класиране;

2) записване на децата, класирани за прием;

3) преместване;

4) отписване;

5) контрол.

Чл. 3. Детската градина /ДГ/ е образователна институция за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Чл. 4. Формата на обучение в ДГ №26 „Изворче“ е целодневна.

Чл. 5. Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за първа възрастова група.

Чл. 6. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.

Чл. 7. Свободните места за всяка възрастова група се обявяват в електронната система, и/или на информационното табло за родителите в детското заведение и на официалния сайт на детската градина.

РАЗДЕЛ II. КАНДИДАТСВАНЕ ЗА НОВОСФОРМИРАЩА СЕ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Чл. 8. В новосформиращата се първа възрастова група се приемат деца в годината на навършване на тригодишната им възраст.

Чл. 9. Заявления за новосформиращите се първи възрастови групи за следващата учебна година се подават от 20.04. до 20.05. на текущата календарна година.

Чл. 10. Родителите/настойниците подават заявление за участие в класирането в електронната система на Община Варна, на адрес: https://dg.is-vn.bg/

Чл. 11. При желание на родителите/настойниците, заявление може да се подаде и в детската градина.

Чл. 12. Процедурата по регистрация на заявлението в електронната система се осъществява от директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от него лице, в присъствието на родителя/настойника.

Чл. 13. Данните на родителите и децата, посочени в заявленията, са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

Чл. 14. Преди предоставяне на данните по чл. 13 родителят/настойникът подава писмена декларация за информирано съгласие за предоставяне.

Чл. 14. На родителите/настойниците се предоставя индивидуален регистрационен номер от електронната системата, с който се участва през всички класирания за прием на съответната учебна година.

Чл. 15. Всяко дете има право само на една регистрация в системата, по един от двата начина, посочени в чл. 10 и чл. 11.

Чл. 16. Родителят/настойникът на детето следва да подава вярна, актуална информация в заявлението за участие в класирането.

Чл. 17. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят/настойникът е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детската градина не по-късно от 20.05. В класирането участват данните от последната редакция.

Чл. 18. Електронната система подрежда всички деца, кандидатствали за прием в новосформиращите се първи групи в Община Варна, на принципа на генериране на случайно число като децата, ползващи предимства, се приемат преди всички останали.

Чл. 19. Списъка с приетите деца се оповестява на 31 май в електронния регистър в сайта на Община Варна и на централния вход на детската градина.

Чл. 20. Записването на децата се осъществява в периода от 3 юни до 16,30ч. на 14 юни.

Чл. 21. Родителите/настойниците представят задължителен набор от документи, съгласно раздел IV от настоящите правила.

Чл. 22. След приключване проверката на документите, родителят подписва декларация, с която удостоверява записването на детето си.

Чл. 23. В случай че проверката установи липсващ или нередовен документ, детето отпада от списъка на приетите. Приема се следващото по реда на резервите дете.

Чл. 24. При незаписване в определения срок се приемат следващите по ред резерви. Обявеният списък и резервите в тях са актуални до 30 юни на текущата година.

Чл. 25. След 01.07., при освобождаване на места в новосформираните групи, същите се обявяват в електронния регистър и/или на информационното табло за родителите в детското заведение и на официалния сайт на детската градина.

Чл. 26. При това, и в последващите класирания могат да участват родители и от други административни райони на територията на Община Варна. Срокът за кандидатстване е едноседмичен, като резултатите се оповестяват след изтичане на посочения срок.

Чл. 27. Постъпването на новоприетите деца от първа група в детската градина става след първи септември на текущата година.

Чл. 28. Разпределението на децата в централна и филиална групи се извършва по реда на приемане, като първо се сформира централната и след нея филиалната група.

Чл. 28а. Деца със СОП се приемат в централна група, след представяне на медицински документ, удостоверяващ СОП.

РАЗДЕЛ III. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СФОРМИРАНИ ГРУПИ

Чл. 29. При наличие на свободни места, заявления за прием на деца от I до IV възрастова група се подават целогодишно.

Чл. 30. Директорът на детската градина обявява наличието на свободни места в електронния регистър и/или на информационното табло за родителите в детското заведение и на официалния сайт на детската градина.

Чл. 31. Срокът за подаване на документи от родителите е едноседмичен, независимо от района на местоживеене.

Чл. 32. Приемът на документите се осъществява от директора на детското заведение или от упълномощено от него лице.

Чл. 33. Издава се уникален регистрационен номер от електронната система или пореден входящ номер при механично регистриране на подаденото заявление.

Чл. 34. Електронната система подрежда всички деца, кандидатствали за прием на принципа на генериране на случайно число, като децата, ползващи предимства се приемат преди всички останали.

Чл. 35. При невъзможност за осъществяване на електронен прием, подреждането се осъществява по поредност на входящия номер във възходящ ред, като децата с предимство се приемат преди всички останали.

Чл. 36. Резултатите за приетите деца се обявяват в електронната система и/или на информационното табло за родителите в детското заведение и на официалния сайт на детската градина в края на седмицата.

Чл. 37. Срокът за записването на приетите деца е едноседмичен.

Чл. 38. Всяко класиране е с продължителност от две седмици, след което директорът отново обявява незаетото място/ незаетите места.

РАЗДЕЛ IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА

Чл. 39. При записване на приетите деца за първа и втора възрастова група, родителите представят следните задължителни документи:

1) попълнено заявление за записване по образец;

2) копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

3) документ за самоличност на подаващия заявлението родител/настойник, за удостоверяване при поискване;

4) за наети по трудово правоотношение лица: документ от работодател, че лицето работи с трудов договор (документът трябва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис, БУЛСТАТ на фирмата);

5) за безработни лица, регистрирани в БТ: актуален документ за регистрация от Бюрото по труда - Варна, за времето, през което лицето получава парично обезщетение за безработица;

6) за самоосигуряващи се лица: справка от НАП, че лицето се самоосигурява.

Чл. 40. При ползване на предимство, задължително се представя документ, който да го удостовери:

1) Родителят представя документ от ТЕЛК за заболявания на детето с 50% и над 50%, съгласно Наредба за медицинската експертиза.

2) Родителят представя документ, ако в семейството има други деца с тежки заболявания със 70% и над 70 % ТЕЛК/НЕЛК/, които не са настанени в други социални институции.

3) Представя се решение на ТЕЛК за увреждане с над 70% на един от родителите на детето.

4) Представя се удостоверение за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци.

5) Представя се акт за смърт на родител, ако детето е сирак или полусирак.

6) Представя се акт за раждане на дете с неизвестен родител.

7) Родителят представя служебна бележка, че друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение (до трета група включително).

8) Представя се документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето, че е налице предимство по: чл. 4, ал. 1, т. 2 - „настаняване в семейство на роднини или близки", т. 7 „ полицейска закрила", деца от специализирани институции и резидентни услуги, Центрове за настаняване от семеен тип/с документ от съответната институция/.

Чл. 41. Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на пълен комплект от задължителни и допълнителни документи на единия от родителите.

РАЗДЕЛ V. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА (ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА) ГРУПА

Чл. 42. Родителите на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 г, подават в срок до 14 септември следните документи:

1. Заявление по образец;

2. Оригинал и копие на акта за раждане на детето.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕМСТВАНЕ НА ДЕЦА

Чл. 43. При желание за преместване, родителите на деца от първа и втора група, могат да кандидатстват за свободно място в друга детска градина, без предварително да се отписват от детската градина.

Чл. 44. Преместването на децата, посещавали подготвителна група и преместващи се в друга ДГ или училище става чрез издаване на удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

Чл. 45. Разместването на деца от една детска градина в друга се разрешава целогодишно, само при възможност за взаимна размяна на дете от ДГ №26“Изворче“ с дете от същата възрастова група, посещаващо друга детска градина, след като родителите писмено уведомят директорите на двете детски градини за желанието си за преместване.

Чл. 46. Вътрешно разместване на деца от една група в друга се разрешава целогодишно, само при възможност за взаимна размяна на дете от една група с дете от същата възрастова група, след като родителите писмено уведомят директора за желанието си за преместване.

РАЗДЕЛ VII. ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл. 47. Отписването на деца става по желание на родителите или настойниците, чрез подаване на заявление до директора на детската градина, с изключение на децата, които завършват предучилищната си подготовка и постъпват в първи клас.

Чл. 48. Децата се отписват от детската градина при ред регламентиран в Правилника за дейността на детската градина.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед на директора № 530/ 03.06.2019г.

§2 Настоящите вътрешни правила могат да бъдат променяни при промяна на нормативната уредба.

§3 Настоящите вътрешни правила са валидни до утвърждаването на нови такива.