07.06.2021г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (Р.2018)

Уважаеми родители,

Записването на приетите за първа възрастова група деца (р.2018г.), от класирането на 07.06.2021г., ще се състои от 08.06. до 11.06.2021г.. Моля, запознайте се със заповедта на директора за реда за записване!

Необходими документи:

  1. Разпечатано от електронния регистър и подписано заявление;

  2. Оригинал и ксерокопие на акта за раждане на детето;

  3. Документи, доказващи декларираните предимства:

  • двама работещи родители - оригинали на: служебни бележки с ЕИК, изходящ номер и мокър печат; за самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП; за работещи в други страни-легализиран превод на документ за работа; за родители, които получават парично обезщетение за безработица - служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение.

  • дете със заболявания с 50% и над 50% - ЕР на ТЕЛК/НЕЛК - оригинал и ксерокопие;

  • други деца в семейството със заболявания със 70% и над 70%, които не са настанени в други социални институции - ЕР на ТЕЛК/НЕЛК - оригинал и ксерокопие;

  • един от родителите със заболяване със 70% и над 70% - ЕР на ТЕЛК/НЕЛК - оригинал и ксерокопие;

  • дете на един или двама починали родители - оригинал и ксерокопие от акт за смърт;

  • дете, което живее в семейство, в което са родени или се отглеждат 3 и повече деца - оригинал и ксерокопие на акта за раждане на всички деца;

  • деца, чиито братя /сестри посещават същата детска градина към 15.09 на идната учебна година - служебна бележка от детската градина.

На място се попълват споразумение между детската градина и родителите, декларация за записване, декларация за съгласие по ЗЗЛД, характеристика на средата. По възможност, използвайте личен химикал!


Заповед.pdf

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (Р.2017)

Заповед - записване.pdf

ПРИЕМ 2020г.

29.05.2020г.

На 01.06.2020г., в 10,00ч., стартира електронната система за подаване на заявления за първа възрастова група - деца, родени през 2017 година. Заявленията се подават онлайн от родителите, а тези, които нямат възможност лично да въведат данните, ще могат да го направят на място, в основната сграда на детската градина, находяща се на ул.Хан Кубрат №40, в следните часове:

всеки работен ден, от 10,00 до 15,00ч.

Молим родителите, които ще подават заявление на място, да спазват всички мерки за безопасност. Граждани без маски няма да бъдат допускани на територията на детското заведение. Контактът с деца и персонал на детската градина, с изключение на директора и лицето, упълномощено да приема заявления, е абсолютно забранен. За достъп до сградата, заявителите ползват северните входове. На входа на сградата ползват домофонната система, звънци "Директор" или "ЗАС".

Ако Вашето идване съвпадне с придвижване на деца в двора, Ви молим да изчакате извън територията на детската градина.

Поради въведените мерки за безопасност, заявители, които не спазват горепосочения график и правила, няма да бъдат допускани на територията на детското заведение.

Благодарим Ви за разбирането!


Уважаеми родители,

Информация за предстоящия прием на деца за първа възрастова група, родени през 2017г., може да намерите ТУК .

Район за обхват на ДГ№26"Изворче": Териториите, заключени между бул. "Цар Освободител", бул. "Христо Смирненски", ул. "Прилеп"/кръгово/, ул. "Струга", бул. "Вл. Варненчик", бул. "Република", бул. "Сливница", ул. "Вяра", м-т "Пчелина"

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна


ПРИЕМ 2020г.

01.06.2020г.

Уважаеми родители,

Във връзка с електронното кандидатстване за детски градини на територията на Община Варна, Ви молим да проверите района за обхват на детската градина, за която кандидатствате! Това може да направите, като последвате линка: https://dg.is-vn.bg/garden/region?reception=garden

Обръщаме Ви внимание, че районът за обхват НЕ СЪВПАДА с административния район, в който се намира детската градина.

Район за обхват на ДГ№26 "Изворче"