СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

НАСТОЯТЕЛСТВО "ИЗВОРЧЕ" при ДГ №26, ГР. ВАРНА

Настоятелство „Изворче“ е независимо доброволно сдружение с идеална цел. Вписано в регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, неговата дейност се осъществява в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА. Осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с детската градина и други физически и юридически лица, като:

*Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на детската градина, както и за решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на детското заведение;

*Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина;

*Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база;

*Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми и проекти;

*Подпомага ръководството на ДГ за осъществяване на задължителното обучение на децата от 5г. възраст до постъпването им в първи клас;

*Участва при избор на допълнителни образователни дейности и съдейства за тяхното реализиране;

*Подпомага и съдейства за включване на родителите в дейността на детската градина.

Членуването в Настоятелството е доброволно. Съставът на Настоятелството включва родители, учители, общественици, научни и културни дейци, представители на бизнеса.

Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС) на членовете на Настоятелството, а управителен орган - Съвета на настоятелите.